X
Volg ons op het pad van de Europese geschiedenis

1648: De Westfaalse Vrede

Koerier met het bericht van de vrede
De Dertigjarige Oorlog (1618-1648) kenmerkt het politiek-confessionele worstelen in Europa, hetwelk al rond 1600 was begonnen en vooral op Duitse bodem plaatsvond. Deze strijd ontstond aanvankelijk als conflict van de standen en als confessioneel conflict binnen het Habsburgse rijk in Bohemen en groeide geleidelijk uit tot een Europese oorlog waarin het vanaf het begin om het uitvechten van politieke en confessionele geschilpunten ging. Het einde van de oorlog kwam omtrent 1648 door uitputting van alle staten, zodat er ook geen duidelijke overwinnaar was. De oorzaak van dit Europese conflict was ten dele het streven van de grote Europese mogendheden naar hegemonie, strijden van de standen in veel staten, alsook confessionele tweespalt kwamen erbij. De Dertigjarige Oorlog werd met de vredesverdragen in Münster (katholiek) en Osnabrück (protestants) beëindigd. In de Westfaalse Vrede werd onder andere de verschillende standen van het rijk medezeggenschap bij alle kwesties toegezegd, alsook een recht op bondgenootschappen met buitenlandse staten. Bovendien werd het calvinisme qua recht van het rijk erkend, zodat een vrije keuze van de drie geloofsbelijdenissen (katholicisme, lutherdom, calvinisme) mogelijk was en een denkbeeld van tolerantie alomtegenwoordig was. Een verder belangrijk besluit was de scheiding van staat en kerk welke tegenwoordig in veel geseculariseerde staten van de wereld een integraal bestanddeel van het politieke begrip van de staat vormt.
omhoog